Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:
 
PUNKT

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ

NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" z siedzibą w Górze, ul.Batorego 8, 56-200 Góra.

Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu pl. Ks. E. Waresiaka 7

Godziny przyjęć:

Poradnictwo prawne

Wtorek  16.00 - 20.00

Środa  9.00 - 14.00

Piątek  9.00 - 14.00

    

Poradnictwo obywatelskie

Poniedziałek  16:00 - 20.00

Czwartek  16.00 - 20.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów i radców prawnych

1.   Park Wodny "Krośnicka Przystań" w Krośnicach ul. Sanatoryjna 9

Godziny przyjęć:

Wtorek  15.00 - 19.00

Czwartek  10.00 - 14.00

Piątek  15.00 - 19.00

2.   Urząd Gminy w Cieszkowie ul. Grunwaldzka 41

Godziny przyjęć:

Poniedziałek  10.00 - 14.00

Środa  10.00 - 14.00

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.)

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)              poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2)              wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do pod niesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w s amodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. 2) w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Obowiązkowa rejestracja wizyty pod numerem telefonu 798 211 377 lub przez stronę internetową: https://powiatmilicki.npp-24.pl

 Projekt finansowany z budżetu państwa i realizowany przez Powiat Milicki  przy wsparciu Gmin: Milicz, Cieszków, Krośnice.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Milicki, z siedzibą w Miliczu. Z administratorem można skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz,
- przez e-mail: urzad@milicz-powiat.pl,
- telefonicznie: 71 38 40 704.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
- telefonicznie pod numerem 7138 40 704 wew. 51,
- osobiście w Starostwie Powiatowym w Miliczu przy ul. Wojska Polskiego 38,
- pisząc e-mail na adres iod@milicz-powiat.pl.

3. Pana/Pani dane osobowe, będą przetwarzane w celu świadczenia usługi nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.).

4. Pana/Pani dane przechowywane będą przez 3 lata od końca roku kalendarzowego, w którym zostały zebrane.

5. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane podmiotowi obsługującemu stronę internetową, za pośrednictwem której rejestrowane są wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

7. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.